Odsjek za graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i zaštitu okolišsa Grada Siska, temeljem članka 115. Zakona o gradnji (“Narodne Novine 153/13) rješavajući po zahtjevu Sisačkog vodovoda d.o.o., u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju i rekonstrukciju vodovodne mreže i priključaka u Ulici J. Pupačića u Sisku, na k.č. 1840/1 i 2362,k.o. Sisak Stari, poziva vlasnike i nositelje drugi stvarnih prava na nekretninama da izvrše uvid u glavni projekt.

.Više u privitku.